Μητρώο εκλεκτόρων Τμήματος Τουρισμού

Το Μητρώο εκλεκτόρων του Τμήματος Τουρισμού, όπως έχει εγκριθεί από την 01-02-2020/7η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2020-2021 της Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Προσωρινής Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (02-02-2021 / 2η Συνεδρίαση) και την 18η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2020-2021 της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, είναι διαθέσιμο εδώ (μορφή xls).