Έναρξη Μαθημάτων με τεχνολογίες εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

Από την Δευτέρα 23.03.2020 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των μαθημάτων με χρήση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα για την ασύγχρονη εκπαίδευση θα χρησιμοποιείται η πλατφόρμα openeclass ενώ για τη σύγχρονη εκπαίδευση (διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο) θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα zoom.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα υλοποιείται όπως έχει εκπονηθεί χωρίς καμία αλλαγή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μελετήσουν τον επισυναπτόμενο οδηγό για τη χρήση της πλατφόρμας zoom.

 

Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτώνται από τους διδάσκοντες με χρήση των ανακοινώσεων του openeclass (πχ ανακοίνωση στο openeclass το zoom url προκειμένου να συνδεθούν οι φοιτητές στο μάθημα).