Ανακοίνωση για νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (27/9/2019), η Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού θα λάβει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου που τους αφορούν.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλετε στη Γραμματεία έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος):

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος.
  • Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Συγκατάθεση Επεξεργασίας Δεδομένων).
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
  • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που το μητρώο Αρρένων δεν αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές καλούνται να προσκομίζουν επιπροσθέτως ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς εκπρόσωπο (ώρες 09:00-14:00), είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής εταιρείας έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία παραλαβής από τη γραμματεία του Τμήματος), στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Τμήμα Τουρισμού,
Π. Βράιλα Αρμένη 4, Τκ. 49132 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 80760/80761
Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
«ΝΕΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ»

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής: Βεβαίωση Σπουδών καθώς και τους κωδικούς ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παρακαλούμε να ελέγξετε το  e-mail που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή σας.

Χρήσιμες Διευθύνσεις:

Τμήμα Τουρισμού: https://goo.gl/maps/dVnqYQ4Eu3xgoxat5

Κεντρική Διοίκηση Ιονίου Πανεπιστημίου, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Ιστορίας, ΤΑΒΜ: https://goo.gl/maps/ZEqgDwVzYu8Jh5U76

Διαδρομή από Κεντρική Διοίκηση σε Τμήμα Τουρισμού: https://goo.gl/maps/LTwDSq36zRkiiipq7

Ιόνιος Ακαδημία: https://goo.gl/maps/q4fFLWzfAyYP2SWN9

Φοιτητική Μέριμνα Ιονίου Πανεπιστημίου: https://goo.gl/maps/MkLsgYNmfGss53Cs5

Φοιτητικό Εστιατόριο Ιονίου Πανεπιστημίου: https://goo.gl/maps/BctqPyGYqdYppYJ49

Σας ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και πρόοδο στις σπουδές σας!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα αρχεία