en

Erasmus

page image

Πρόγραμμα Erasmus

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτερη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Ιστοσελίδα Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Ιονίου Πανεπιστημίου: sites.ionio.gr/international/

Διεθνείς συνεργασίες

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1

Tμήμα Τουρισμού

Polytechnic Institute of Guarda (Πορτογαλία)

2

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Πανεπιστήμιο Κύπρου

3

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

4

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωσης Εκδηλώσεων

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

5

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωσης Εκδηλώσεων

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

6

Τμήμα Τουρισμού-School of Economic Sciences and Organizations- Escola de Ciências Económicas e das Organizações

Universidade Lusofona (Portugal)

7

Τμήμα Τουρισμού- Turismo- Ciencias Sociales y Juridicas- Social Sciencies and Law

Universitat Jaume I (Spain)

8

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Ciencias Sociales y Juridicas- Social Sciencies and Law-Business Administration-Admintistracion de Empesas

Universitat Jaume I (Spain)

9

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Instabul Ayvansaray University (Τουρκία)

10

Department of Economics

University of Urbino

11

Faculty of Hotel Management and Tourism

University of Krugujevac (Serbia)

12

Hospitality and Tourism Management 

Internapa College (Κύπρος)

Κριτήρια μοριοδότησης

Τα κριτήρια μοριοδότησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και υποψηφίων διδακτόρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ως εξής:

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την υπηκοότητα χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα και να είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 2. Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/προπτυχιακές φοιτήτριες δεν είναι επιλέξιμοι, μπορούν όμως να κάνουν αίτηση για μετακίνηση στο β’ έτος σπουδών.
 3. Όσον αφορά στη γλωσσική επάρκεια, οι απαιτούμενη/-ες γλώσσα/-ες και το επίπεδο σε αυτή/-ές ορίζεται σε τουλάχιστον Β1 ως προς τις γλώσσες που απαιτεί το ίδρυμα υποδοχής και εάν αυτό δεν ορίζει διαφορετικά.
 4. Ο υποψήφιος/Η υποψήφια πρέπει να αποδείξει υψηλά κίνητρα για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
 5. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα που αιτούνται κινητικότητα στο β’ έτος σπουδών. Στη συνέχεια, θα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/φοιτητριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα και αιτούνται μετακίνηση στο γ’ έτος και μετά οι αιτούντες μετακίνηση στο δ’ έτος σπουδών για πρώτη φορά.
 6. Ειδικές διατάξεις θα εφαρμόζονται κατά έτος.

Κριτήρια μοριοδότησης των προπτυχιακών φοιτητών

Α. Κριτήρια επίδοσης

 • Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενος επί συντελεστή δέκα (10).
 • Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή 1.

Β. Κριτήρια γλωσσομάθειας

 • Ξένες γλώσσες: επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα:
  • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
  • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
  • Επίπεδο C1: 20 μόρια
  • Επίπεδο C2: 25 μόρια

Δεκτά γίνονται μόνο πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.

Γ. Κίνητρα

 • Λόγοι συμμέτοχής στο πρόγραμμα (motivation letter) και αιτιολόγηση- μέγιστο 5 μόρια.
 • Συνέντευξη (μέγιστο 5 μόρια). Η συνέντευξη θα διενεργείται από την Επιτροπή Erasmus του Τμήματος Τουρισμού.

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα Α+Β+Γ.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες επιλέγουν φόρτο εργασίας σε μονάδες ECTS που να αντιστοιχεί με μέρος ή με ολόκληρη τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους. Εναλλακτικά, δύναται να επιλεγεί φόρτος εργασίας σε μονάδες ECTS που να αντιστοιχεί με μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που παρακολουθούν. Για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δύο επιλογές, θα πρέπει να χορηγηθεί κατά την αρχική συμπλήρωση του LA σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στη βεβαίωση του Διευθυντή πρέπει να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η μετάβαση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus και ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS) και θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται βάσει της κατάταξης που έλαβαν για την αποδοχή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η γνώση των ξένων γλωσσών θα μοριοδοτείται όπως στην κινητικότητα των προπτυχιακών φοιτητών.

Συνεπώς ισχύουν τα εξής κριτήρια:

Β1. Κριτήρια επίδοσης

 • Σύνολο μορίων/βαθμολογίας εισαγωγικής αξιολόγησης

Β2. Κριτήρια γλωσσομάθειας

 • Ξένες γλώσσες: επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το συμβούλιο της Ευρώπης (Δεκτά γίνονται μόνο πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ). Συγκεκριμένα:
  • Επίπεδο Β1: 10 μόρια
  • Επίπεδο Β2: 15 μόρια
  • Επίπεδο C1: 20 μόρια
  • Επίπεδο C2: 25 μόρια

Το σύνολο των μορίων για την κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα Β1+Β2

Γ. Υποψήφιοι Διδακτορες

 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή βεβαίωσης του επιβλέποντος Καθηγητή στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και η έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στη Βεβαίωση του επιβλέποντος πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 3. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.
 4. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων για συγκεκριμένο ίδρυμα υποδοχής θα δίδεται προτεραιότητα στον υποψήφιο που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, δεν έχει ξεπεράσει την τριετία, και έχει καταθέσει ανελλιπώς της ετήσιες εκθέσεις του.
 5. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από την επιτροπή ERASMUS του Τμήματος Τουρισμού.

 Μαθήματα για εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS 

Α/Α Μαθήματα Εξάμηνο

Τρόπος διενέργειας του μαθήματος 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος 

1 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός 1ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

2 Επιχειρηματική Στατιστική 2ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

3 Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 2ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

4 Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 3ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

5 Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών 3ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

6 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό 4ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

7 Λήψη Αποφάσεων στον Τουρισμό 4ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

8 Τουριστική Επιχειρηματικότητα & Διοίκηση ΜΜΕ 4ο

Διδασκαλία του μαθήματος στα αγγλικά

Γραπτή εξέταση (D) 

9 Χρηματοοικονομική Διοίκηση  4ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

10 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό 5ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

11 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics 5ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

12 Τουριστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη  5ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

13 Στρατηγική Διοίκηση και Ανάλυση 5ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

14 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία 5ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

15 Γεωπολιτική και Τουρισμός 6ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

16 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού 6ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

17 Θεματικός Τουρισμος ΙΙ: Αγροτουρισμός - Οινοτουρισμός-Γαστρονομικός - Οινολογικός 7ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

18 Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό 6ο

Διδασκαλία του μαθήματος στα αγγλικά

Γραπτή εξέταση (D) 

19 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Τουρισμού 8ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

20 Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων στον Τουρισμό 8ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

21 Εικονικοί Κόσμοι και Αναπαράσταση Τουριστικών και Πολιτιστικών Πόρων 8ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

22 Συμπεριφορά Τουριστών 8ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

23 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός 8ο

Χωρίς διδασκαλία μαθήματος 

Ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (Ε) 

Ενημέρωση: 30-06-2023
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 18-05-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Γραμματεία
Ι. Θεοτόκη 72, 1ος όροφος
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας