en


2η Προκήρυξη Θέσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ShareThis
Δημοσίευση: 26-04-2023 09:39 | Προβολές: 4056
Έναρξη: 27-04-2023 |Λήξη: 26-05-2023
[Έληξε]
image

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών(ΦΕΚ 1696, τ. Β, 26/4/2021) προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα/γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Προτεινόμενα Θέματα Διδακτορικών Διατριβών

Μέλος ΔΕΠ

Θεματική Ενότητα (ΘΕ)- Προτεινόμενος Τίτλος PhD (ΠΤ)

Παναγιώτης Μανωλιτζάς,
Επίκ. Καθηγητής
pmanol@ionio.gr

Balanced Scorecard-Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων-Πολυκριτήρια Ανάλυση (ΘΕ)

Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Μονάδων-Στρατηγική Διοίκηση-Εξόρυξη Δεδομένων-Πολυκριτήρια Ανάλυση (ΘΕ)

Αξιολόγηση Ικανοποίησης-Στρατηγική Διοίκηση-Πολυκριτήρια Ανάλυση (ΘΕ)

Αξιολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών-Στρατηγική Διοίκηση-Πολυκριτήρια Ανάλυση (ΘΕ)

 

 

Κωνσταντίντος Βόγκλης

Επίκ. Καθηγητής

voglis@ionio.gr

Ανάπτυξη Ψηφιακών Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMOs) σε περιφερειακό επίπεδο: Στάσεις και αντιλήψεις των στελεχών των ΟΤΑ στον σχεδιασμό (ΠΤ)

Εφαρμοσμένη Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) στον Τουρισμό. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Μεθοδολογίες και εφαρμογές (ΠΤ)

Η επίδραση των πολυμεσικών εφαρμογών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας (ΘΕ)

 

 

Αλκμήνη Γκρίτζαλη
Επίκ. Καθηγήτρια

agritzali@ionio.gr

Ο ρόλος των πολιτιστικών οργανισμών και φεστιβάλ στην ανάπτυξη και διαμόρφωση τουριστικών προορισμών(ΠΤ)

 

 

Ιωάννης Πούλιος

Επίκ. Καθηγητής

i.poulios@ionio.gr

Τουρισμός ειρήνης σε σύνδεση με βιώσιμη ανάπτυξη (ΘΕ)

 

Τουρισμός ευεξίας και βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στην συμπερίληψη (ΠΤ)

 

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων:από 27.04.2023 (ημέραΠέμπτη) έως και 26.05.2023 (ημέρα Παρασκευή-Ώρα Υποβολής 13:00)

Οι υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο email dtour@ionio.gr επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (Πρότυπο Αίτησης)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ.. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
  6. Βιογραφικό Σημείωμα
  7. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Πρότυπο Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής)
  8. Δύο συστατικές επιστολές.
  9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.

Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών: Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Αξιολόγηση Αιτήσεων: Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή από μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου το γνωστικό τους αντικείμενο έχει συνάφεια με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Πληροφορίες: Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Τουρισμού παρακαλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (https://tourism.ionio.gr/gr/studies/doctoral/) στον οποίο αναλύονται όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού (email: dtour@ionio.gr, 26610-87960-1) καθώς και στους καθηγητές των προτεινόμενων θεμάτων διδακτορικών διατριβών (https://tourism.ionio.gr/gr/staff/professors/).


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 18-05-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Γραμματεία
Ι. Θεοτόκη 72, 1ος όροφος
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας