logo
ENGLISH
Προκήρυξη 2023-24
gr  pdf.png  Προκήρυξη ακ. έτους 2023-24
Mέγεθος: 171.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» (Digital Technologies in Hospitality Management and Tourism) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Ηλεκτρονική αίτηση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (ψηφιακό μάρκετινγκ, αναλυτική μεγάλων δεδομένων, συνεργατικές εφαρμογές, κινητό υπολογίζειν, τεχνολογίες διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, έξυπνες τεχνολογίες, τεχνολογίες εικονικών κόσμων) στον κλάδο του Τουρισμού και των επιχειρήσεων φιλοξενίας με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να δώσει τη δυνατότητα δια βίου επιστημονικής εκπαίδευσης αφενός σε πτυχιούχους (ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι) που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πεδίο των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να απασχοληθούν σε αναπτυσσόμενους επιστημονικούς τομείς (π.χ. ψηφιακός τουρισμός, ψηφιακό μάρκετινγκ, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, διαχείριση κινδύνου και κρίσεων στον τουρισμό, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακή Νοημοσύνη στον Τουρισμό, Έξυπνες Τεχνολογίες στον Τουρισμό, Ψηφιακή Αναπαράσταση Τουριστικών Αγαθών), και αφετέρου σε εργαζόμενους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος για χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη καινοτομίας στο πεδίο εργασίας τους. Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η διδασκαλία περιλαμβάνει: διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια, καθοδήγηση στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, και διενέργεια ατομικών και ομαδικών έργων (projects).

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα υλοποιείται συνδυαστικά μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι δια ζώσης διδασκαλίες κάθε εξαμήνου θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο σε 25% της συνολικής διδασκαλίας.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα. Τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά σε 3.000 ευρώ και για τα τρία εξάμηνα σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στο σύνδεσμο https://tourism.ionio.gr/ditour/, από 22.05.2023 έως και 21.07.2023. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν είναι τα ακόλουθα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, Επιπέδου Β2 (Καλής Γνώσης)
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας με Ακριβή μέσο όρο
 6. 2 Συστατικές Επιστολές (Ακαδημαϊκές ή Επαγγελματικές)
 7. Φωτογραφία Τύπου Ταυτότητας

Πρόσθετα Δικαιολογητικά (εάν υπάρχουν)

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις-Διακρίσεις
 • Πιστοποιητικά Γνώσης άλλων Ξένων Γλωσσών
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων)
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσθετου πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσθετου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΔΠΜΣ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος Πληροφορικής είτε διαδικτυακά (zoom meeting). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, στη γνώση Ξένων Γλωσσών, στη συνάφεια των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού καθώς και στην πρότερη ερευνητική και επαγγελματική ενασχόληση του υποψηφίου στο γνωστικό πεδίο του διατμηματικού προγράμματος σπουδών.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» καθώς και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Τουρισμού) εντός του Οκτωβρίου 2023, ενώ θα υπάρξει και ηλεκτρονική (email) και τηλεφωνική ενημέρωση.

Όσοι υποψήφιοι φοιτητές γίνουν δεκτοί στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο των δικαιολογητικών τους σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2023.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» ή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κατά προτίμηση με email στο ditour-msc@ionio.gr και στο τηλ.: +3026610 87961).

Ηλεκτρονική αίτηση

Ενημέρωση: 15-05-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας