en

Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Σχετικές διατάξεις:

-άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193,τ. Α’),

-άρθρο 6, παράγραφος 10 του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268, τ. Α΄),

-Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013«Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/02-07-2015),

-άρθρο 74, παρ. 3 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017)

-το άρθρο 47 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2630/τ.Β/18-06-2021)

-Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.253.1/55071/Α5, ΦΕΚ 2370/τ. Β’/15-05-2022 «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2022-2023»

 

Ι. Ποσοστό κατατάξεων: Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-20223, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.253.1/55071/Α5, ΦΕΚ 2370/τ.Β’/15-05-2022: εκατόν τριάντα (130). Συνεπώς το Τμήμα Τουρισμού, για το ακαδ. έτος 2022-2023, έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως δεκαέξι (16) πτυχιούχους των ανωτέρω κατηγοριών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων. Όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στο πρώτο (Α’) εξάμηνο σπουδών. Δεν επιτρέπεται επιμερισμός του ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες κατατάξεων. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης στα τρία παρακάτω αναφερόμενα μαθήματα:

1.Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2.Μικροοικονομική στον Τουρισμό

3.Αγγλικά για τον Τουρισμό

 

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή λαμβάνονται υπόψηόσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο γ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013, καθώς και τα αναφερόμενα επί του θέματος στη σχετική Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013. Δεν επιτρέπεται η επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής υπεράριθμων.

 

ΙΙ. Τρόπος κατάταξης: Η κατάταξη για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων γίνεται με εξετάσεις σε τρία μαθήματα: 1.Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2.Μικροοικονομική στον Τουρισμό, 3.Αγγλικά για τον Τουρισμό. (Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών).

 

Ύλη των μαθημάτων και Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχολές της θεωρίας του Μanagement, Ανάλυση Περιβάλλοντος Επιχείρησης (Εσωτερικό –Εξωτερικό Περιβάλλον), Λειτουργίες του Management (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος), Οργανωτικές δομές, Υποκίνηση και Θεωρίες Υποκίνησης, Ηγεσία, Προγραμματισμός και Στρατηγική Διοίκηση, Λήψη Αποφάσεων, Εταιρική Ευθύνη και Αειφορία, Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση της αλλαγής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Διοίκηση-Management, Ευγενία Πετρίδου. 3η/2011, Εκδότης: ΄Σοφία΄ Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία
 2. Εισαγωγήστο Management, Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel. 2η/2018, Εκδότης: Broken Hill Publishers LTD
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Bateman, Snell, Konopaske 13η/2019, Εκδότης: Εκδόσεις Τζιόλα και ΥΙΟΙ Α.Ε.

 

 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οικονομικό κύκλωμα, Τουριστικό Σύστημα, Μορφές αγοράς, Τουριστική Ζήτηση και Τουριστική Προσφορά, Θεωρία τουριστικής παραγωγής και θεωρία τουριστικού κόστους παραγωγής, Θεωρία της χρησιμότητας και η συμπεριφορά του καταναλωτή, Διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων στις διάφορες μορφές αγοράς, Εφαρμογές της μικροοικονομικής ανάλυσης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Τουριστική Οικονομική, Λαγός Δημήτρης Γ. 2η έκδ./2018, Εκδότης: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.
 2. Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Πέτρος Κιόχος, Γεώργιος Παπανικολάου, Απόστολος Κιόχος, 1η/2013, Εκδότης: ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ
 3. Σύγχρονη Μικροοικονομική με Εφαρμογές και Ασκήσεις, Βαρσακέλης Νικόλαος, Φουσέκης Παναγιώτης, 1η/2019, Εκδότης: ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

 1. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Terminology and phraseology related to tourism organisations, promotion and marketing, types of tourism (ecotourism, health tourism, etc), types of transport, accommodation and hotel staff. Familiarisation with booking forms, e-mails, memos, business letters, complaints, brochures and feedback forms.

ΕνδεικτικήΒιβλιογραφία

 1. Morris, CatrinE. (2012). Flash on English: Tourism. Cheltenham: ELI
 2. Diamantis, G.V (2010). Study English for Business Educational Purposes. Athens: Interbooks
 3. Harding, K. & Walker, R. (2006). Oxford English for Careers: Tourism 1: Student's Book. Oxford: Oxford University Press

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχία του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή υπάγονται στις αναφερόμενες περιπτώσεις της υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/02-07-2015 Υπουργικής Απόφασης, διατυπώνουν τα αίτημά τους για προφορική εξέταση στην αίτησή τους και συνοδεύουν την αίτηση από σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν προφορικά.

 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού από 1 έως 15 Νοεμβρίου αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Π. Βραΐλα Αρμένη 4, 49132, Κέρκυρα ή με ηλεκτρονικό τρόπο στο email στο dtour@ionio.gr

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος Τουρισμού για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα αποτελέσματα και τη διαδικασία εγγραφής.

 

ΙΙΙ. Απαλλαγή από μαθήματα

α. Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών.

β. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο δ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από την εξέταση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής, που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.

γ. Επίσης ισχύει η Γενική διάταξη: άρθρο 35 του Ν. 4115/2013 (Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

 1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.
 2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού

 

 

Ενημέρωση: 17-10-2022

ΝΕΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

<< <
Δεκέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Γραμματεία

Γραμματεία
Κτήριο "Καλυψώ", Βραΐλα Αρμένη 4
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας