en


Προκήρυξη Θέσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024

ShareThis
Δημοσίευση: 21-03-2024 09:15 | Προβολές: 1020
Έναρξη: 21-03-2024 |Λήξη: 26-04-2024
[Έληξε]
image

Προκήρυξη Θέσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Τμήμα Τουρισμού-Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εαρινό Εξάμηνο, Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 1696, τ. Β, 26/4/2021) προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα/γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Προτεινόμενα Θέματα Διδακτορικών Διατριβών

Μέλος ΔΕΠ

Θεματική Ενότητα (ΘΕ) / Προτεινόμενος Τίτλος (ΠΤ)

Παναγιώτης Μανωλιτζάς,
Αναπλ. Καθηγητής
pmanol@ionio.gr

1. Balanced Scorecard-Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΘΕ)

 

2. Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Μονάδων & Ανάπτυξη Στρατηγικών (ΘΕ)

 

3. Αξιολόγηση Ικανοποίησης -Στρατηγική ∆ιοίκηση (ΘΕ)

 

4. Αξιολόγηση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών-Στρατηγική ∆ιοίκηση (ΘΕ)

 

5. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΘΕ)

 

6. Αξιολόγηση Υπηρεσιών Νοσοκομειακών Οργανισμών-Στρατηγική Διοίκηση (ΘΕ)

 

 

 

Ναούμ Μυλωνάς

Επίκ. Καθηγητής

nmylonas@ionio.gr

O αντίκτυπος της εμπειρίας χρήστη στην ψηφιακή τουριστική επιχειρηματικότητα (ΠΤ)

 

 

 Ιωάννης Πούλιος

Επίκ. Καθηγητής

i.poulios@ionio.gr

Ψηφιακή Προσέγγιση του Πολιτιστικού Κεφαλαίου ως Συνιστώσα Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΤ)

 

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: από 21.03.2024 (ημέρα Πέμπτη) έως και 26.04.2024 (ημέρα Παρασκευή - Ώρα Υποβολής 14:00)

Οι υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο email dtour@ionio.gr επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
  1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, προσκομίζεται και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
  3. Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής 
  5. Δύο συστατικές επιστολές.
  6. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  7. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.

 

Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών: Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Αξιολόγηση Αιτήσεων: Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή από μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου το γνωστικό τους αντικείμενο έχει συνάφεια με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

 

Πληροφορίες: Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Τουρισμού παρακαλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (https://tourism.ionio.gr/gr/studies/doctoral/) στον οποίο αναλύονται όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού (email: dtour@ionio.gr, 26610-87960-1-2) καθώς και στους καθηγητές των προτεινόμενων θεμάτων διδακτορικών διατριβών.

 

Για τα έντυπα αίτησης και προσχεδίου δείτε ΕΔΩ


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 21-07-2024
Προσεχώς

Γραμματεία

Γραμματεία
Ι. Θεοτόκη 72, 1ος όροφος
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας