en


Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης ΔΠΜΣ "Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και του Τουρισμού" Ακαδημαϊκού Έτος 2022 - 2023

ShareThis
Δημοσίευση: 04-10-2022 11:41 | Προβολές: 476

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής

Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022, Άρθρο 86, ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του 7,5/10. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχουν οι φοιτητές που πληρούν την προϋπόθεση αυτή, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως 26 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, δεν υπερβαίνει το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει 26ο έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

 1. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30%) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
 2. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατατίθεται μόνο μία φορά κατά την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

 

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 Με την υπ’αριθμ. 104375/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 4659/5-9-2022) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ (€8.752) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (€6.126,40) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όσοι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απαλλαγής από την καταβολή τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (ditour-msc@ionio.gr) έως 07 Οκτωβρίου 2022, τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση Αίτησης, η οποία να αναφέρει ότι: τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.
 2. Για αιτούντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2021 και είναι άγαμοι ή δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης: εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων για τα δύο τελευταία έτη (2020-2021) του αιτούντος, των γονέων του και των αδελφών του έως 26 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
 3. Για αιτούντες που έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2021: εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων για τα δύο τελευταία έτη (2020-2021) του αιτούντος.
 4. Για αιτούντες που είναι έγγαμοι ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης: εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (2020-2021), του αιτούντος και της συζύγου ή συμβιούντος του.
 5. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
 7. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για αιτούντες με αναπηρία ή για μέλη νοικοκυριού με αναπηρία. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

 

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

 

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
Δημοσίευση: 12-11-2021 10:07 | Προβολές: 1159
Έναρξη: 06-12-2021 |Λήξη: 10-12-2021
[Έληξε]
Συμπληρωματική Περίοδος Δηλώσεων Μαθημάτων (29-30/03/2023)
Δημοσίευση: 29-03-2023 08:50 | Προβολές: 126
Σημαντική Ημερομηνία: 29-03-2023
[Σε Εξέλιξη]

ΝΕΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 29-03-2023
Προσεχώς
Cicero traineeships @ The European Committee of the Regions (CoR)
Σημαντική Ημερομηνία: 31-03-2023
[Αναμένεται]
Τraineeships in the European Economic and Social Committee - Deadline 31/3/2023
Σημαντική Ημερομηνία: 31-03-2023
[Αναμένεται]

Γραμματεία

Γραμματεία
Κτήριο "Καλυψώ", Βραΐλα Αρμένη 4
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας