Προκήρυξη Θέσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Social Media
Δημοσίευση: 15-09-2021 10:06 | Προβολές: 645
Έναρξη: 15-09-2021 |Λήξη: 25-10-2021
[Έληξε]
gr  doc.png  Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Mέγεθος: 146.37 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  Προσχέδιο
Mέγεθος: 146.99 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (ΦΕΚ 1696, τ. Β, 26/4/2021) προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα/γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Προτεινόμενα Θέματα Διδακτορικών Διατριβών

Μέλος ΔΕΠ Θεματική Ενότητα (ΘΕ)- Προτεινόμενος Τίτλος PhD (ΠΤ)
Μπενέκη Χριστίνα
Αν. Καθηγήτρια
benekic@ionio.gr
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων (ΘΕ)
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων – Ανάλυση Δεδομένων (ΘΕ)
Ειδικές – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Τουριστική Ανάπτυξη  – Ανάλυση Δεδομένων (ΘΕ)
   
Κων/νος Αρτίκης,
Επίκ. Καθηγητής
kartikis@ionio.gr
Σύνθετες κατανομές πιθανότητας στην μοντελοποίηση κινδύνων και κρίσεων σε επιχειρηματικές λειτουργίες (ΘΕ)
Ανάπτυξη – Υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων στην Τουριστική Βιομηχανία (ΘΕ)
Διαχείριση Κρίσεων στην Τουριστική Βιομηχανία (ΘΕ)
   
Σοφία Καράμπελα,
Επικ. Καθηγήτρια
skarampela@ionio.gr
Τουριστικές επιπτώσεις, τουριστική ανάπτυξη και ευτυχία (ΘΕ)
Βιώσιμοι τουριστικοί προορισμοί στον κόσμο (ΘΕ)
   
Παναγιώτης Μανωλιτζάς,
Επικ. Καθηγητής
pmanol@ionio.gr
Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ξενοδοχειακών Μονάδων-Προσομοίωση-Λήψη Αποφάσεων (ΘΕ)
– Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ξενοδοχειακών μονάδων με χρήση τεχνικών πολυκριτήριας ανάλυσης (ΠΤ)
Αξιολόγηση Τουριστικών Υπηρεσιών-Πολυκριτήρια Ανάλυση (ΘΕ)
   
Μιλτιάδης Μπότσης,
Επικ. Καθηγητής
mbotsis@ionio.gr
Το γεωπολιτικό σύμπλοκο της νοτιοανατολικής Μεσογείου στον 21ο αιώνα (ΠΤ)
Η γεωπολιτική του τουρισμού (ΠΤ)
Μνημειακά ίχνη ελληνικού και ελληνιστικού μεσογειακού πολιτισμού ως πόλοι έλξης τουριστικών ροών (ΠΤ)
   
Ναούμ Μυλωνάς,
Επικ. Καθηγητής
nmylonas@ionio.gr
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον οινοτουρισμό και στον γαστρονομικό τουρισμό (ΠΤ)
Η επίδραση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αργού τουρισμού (slow tourism) στην ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών (ΠΤ)
Οι παράγοντες επιτυχίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού τουρισμού (ΠΤ)

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μέχρι Παρασκευή 29/10 13:59.

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο email dtour@ionio.gr επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (συνημμένη)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Δ.Μ.Σ.. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
  6. Βιογραφικό Σημείωμα
  7. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (συνημμένη)
  8. Δύο συστατικές επιστολές.
  9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.

Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στα έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή από μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου το γνωστικό τους αντικείμενο έχει συνάφεια με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Πληροφορίες

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Τουρισμού παρακαλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (https://bit.ly/3h2QWbW) στον οποίο αναλύονται όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού (email: dtour@ionio.gr, 26610-807 60) καθώς και στους καθηγητές των προτεινόμενων θεμάτων διδακτορικών διατριβών.


Επιστροφή

ΝΕΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

<< <
Ιανουάριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 19-01-2022
Προσεχώς

Γραμματεία

Γραμματεία
Κτήριο "Καλυψώ", Βραΐλα Αρμένη 4
(+30) 26610 87960, 87961, 87962
dtour@ionio.gr

Ώρες εξυπηρέτησης

Γραμματεία:
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: 11πμ έως 1μμ