Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) για το Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1011/τ.Γ/29-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ5Ξ46Ψ8ΝΨ-ΟΝΠ) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνική Διαχείριση Πληροφοριακών και Υπολογιστικών Πόρων του Τμήματος Τουρισμού».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με e-mail στη διεύθυνση dtour@ionio.gr Γραμματείας του Τμήματος Τουρισμού.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος www.ionio.gr και στη σελίδα του Τμήματος Τουρισμού www.tourism.ionio.gr

Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 26/07/2021.

Ο Πρύτανης

Ανδρέας Φλώρος

Δείτε αναλυτικά:

Ανακοίνωση

Προκήρυξη

ΦΕΚ Προκήρυξης

Πρότυπο έντυπο αίτησης Ε.Τ.Ε.Π Τμήματος Τουρισμού