Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 Τμήματος Τουρισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

Συγκεκριμένα, για το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου το πρόγραμμα των κατατακτηρίων έχει ως εξής:

  • Δευτέρα, 24-05-2021, ώρα 12:00 – 14:00: Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Τετάρτη, 26-05-2021, ώρα 12:00 – 14:00: Επιχειρησιακή Στατιστική
  • Παρασκευή, 28-05-2021, ώρα 15:00-17:00: Αγγλικά για τον Τουρισμό

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο του Ιονίου Πανεπιστημίου / Τμήμα Τουρισμού, Π. Βράιλα Αρμένη 4, Τ.Κ 49132, Κέρκυρα.

 Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι να προσέλθουν στο χώρο μία (01) ώρα νωρίτερα.

 Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπροσθέτως, η  είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης / δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου έως και 72 ώρες πριν την εξέταση η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού

Βρείτε συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΗ 2021

ΦΕΚ1818 29-04-2021 Διεξαγωγή κατατακτήριων από 19 έως 31 Μαίου 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ COVID-19