Αξιολογικοί πίνακες για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80 στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική»

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» – σύμφωνα με την 5η/23-12-2020 (Θέμα 1) Συνεδρίαση Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Τουρισμού.

 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Κατάταξη υποψηφίων
1 453/30‐10‐2020 Επιτυχών
2 466/04‐11‐2020 Επιλαχών
3 482/11‐11‐2020 Επιλαχών
4 476/09‐11‐2020 Επιλαχών
5 463/03‐11‐2020 Επιλαχών
6 454/02‐11‐2020 Απορριφθείς
7 457/02‐11‐2020 Απορριφθείς
8 475/09‐11‐2020 Απορριφθείς
9 478/09‐11‐2020 Απορριφθείς
10 485/12‐11‐2020 Εκπρόθεσμη κατάθεση υποψηφιότητας