Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Βραΐλα Αρμένη 4, 49132, Κέρκυρα

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σχετικές διατάξεις:

-άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193,τ. Α’),

-άρθρο 6, παράγραφος 10 του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268, τ. Α΄),

-Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013 «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ 1329/τ. Β΄/02-07-2015),

-άρθρο 74, παρ. 3 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/04-08-2017) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος,

-Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.253.1/56061/Α5, ΦΕΚ 1853/τ. Β’/15-05-2020 «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021»

Ι. Ποσοστό κατατάξεων

Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

Αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με την Υ.Α.  Φ.253.1/56061/Α5, ΦΕΚ 1853/τ. Β’/15-05-2020: εκατό τριάντα (130)

Συνεπώς το Τμήμα Τουρισμού, για το ακαδ. έτος 2020-2021, έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως δεκαέξι (16) πτυχιούχους των ανωτέρω κατηγοριών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Όλοι οι ανωτέρω κατατάσσονται στο πρώτο (Α’) εξάμηνο σπουδών.

Δεν επιτρέπεται επιμερισμός του ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες κατατάξεων.

Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης στα τρία παρακάτω αναφερόμενα μαθήματα:

Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Στατιστική

Αγγλικά για τον Τουρισμό

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή λαμβάνονται υπόψη όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο γ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013, καθώς και τα αναφερόμενα επί του θέματος στη σχετική Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013, ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/16-12-2013.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής υπεράριθμων.

ΙΙ. Τρόπος κατάταξης

Η κατάταξη για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων γίνεται με εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Επιχειρησιακή Στατιστική
 3. Αγγλικά για τον Τουρισμό

(Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών).

Ύλη των μαθημάτων και Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σχολές της θεωρίας του Management, Ανάλυση Περιβάλλοντος Επιχείρησης (Εσωτερικό –Εξωτερικό Περιβάλλον), Λειτουργίες του Management (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος), Οργανωτικές δομές, Υποκίνηση και Θεωρίες Υποκίνησης, Ηγεσία, Προγραμματισμός και Στρατηγική Διοίκηση, Λήψη Αποφάσεων, Εταιρική Ευθύνη και Αειφορία, Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση της αλλαγής.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Διοίκηση-Management (κωδ. Eudoxus: 12537646), Ευγενία Πετρίδου. 3η/2011, Εκδότης: ΄Σοφία΄ Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία
 • Εισαγωγή στο Management (κωδ. Eudoxus: 77107313), Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel. 2η/2018, Εκδότης: Broken Hill Publishers LTD
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (κωδ. Eudoxus: 77107678), Συγγραφείς: Bateman, Snell, Konopaske 13η/2019, κδότης: Εκδόσεις Τζιόλα και ΥΙΟΙ Α.Ε.
 1. Επιχειρησιακή Στατιστική

Ορισμός και Συλλογή Δεδομένων. Οργάνωση και Απεικόνιση Μεταβλητών. Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα. Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων. Διακριτές Κατανομές Πιθανοτήτων. Κανονική Κατανομή, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Κατανομές Δειγματοληψίας: μέσου και ποσοστού. Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης. Έλεγχοι Υποθέσεων: έλεγχος με ένα δείγμα, έλεγχοι δύο δειγμάτων. Ανάλυση Διακύμανσης, Κριτήριο Ελέγχου χ2 . Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Πολλαπλή Παλινδρόμηση.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις – Έννοιες και Εφαρμογές (κωδ. Eudoxus: 77107287), Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A. Kathryn, 1η/2018, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
 • Στατιστική για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία (κωδ. Eudoxus: 15602), Πέτρος Κιόχος, Απόστολος Κιόχος, 1η/2010, Εκδότης: ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ
 • Στατιστική Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις (4η έκδοση), (κωδ. Eudoxus: 59377478), Ιωάννης Χαλικιάς, 4η/2017, Εκδότης: ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ
 1. Αγγλικά για τον Τουρισμό

Terminology and phraseology related to tourism organisations, promotion and marketing, types of tourism (ecotourism, health tourism, etc), types of transport, accommodation and hotel staff. Familiarisation with booking forms, e-mails, memos, business letters, complaints, brochures and feedback forms.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Morris, Catrin E. (2012). Flash on English: Tourism. Cheltenham: ELI. (κωδ. Eudoxus: 68379217)
 • Diamantis, G.V (2010). Study English for Business Educational Purposes. Athens: Interbooks. (κωδ. 77117072)
 • Harding, K. & Walker, R. (2006). Oxford English for Careers: Tourism 1: Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. (κωδ. Eudoxus: 41959410)

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχία του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή υπάγονται στις αναφερόμενες περιπτώσεις της υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/02-07-2015 Υπουργικής Απόφασης, διατυπώνουν τα αίτημά τους για προφορική εξέταση στην αίτησή τους και συνοδεύουν την αίτηση από σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν προφορικά.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού από 1 έως 15 Νοεμβρίου αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Π. Βραΐλα Αρμένη 4, 49132, Κέρκυρα ή με ηλεκτρονικό τρόπο στο email στο dtour@ionio.gr

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

 

ΙΙΙ. Απαλλαγή από μαθήματα

α. Τα μαθήματα που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού και συνεπώς οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται στη συνέχεια από την εξέταση των μαθημάτων αυτών.

β. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο δ του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από την εξέταση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής, που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.

γ. Επίσης ισχύει η Γενική διάταξη: άρθρο 35 του Ν. 4115/2013 (Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)

 1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.
 2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού

Βρείτε συνημμένα:

Ανακοίνωση Κατακτηρίων Εξετάσεων (Ακ. έτος 2020-2021)-1

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2020-2021