Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος Τουρισμού, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για το γνωστικό αντικείμενο:

  • «Χρηματοοικονομική Λογιστική»

Το αντικείμενο απασχόλησης του διδάσκοντος που θα επιλεγεί (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80) θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά του και τις εν γένει ανάγκες του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την Δευτέρα 9.11.2020 να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων πρέπει να αποσταλούν απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή και στο e-mail της Γραμματείας Τμήματος Τουρισμού: dtour@ionio.gr

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, Π. Αρμένη Βράιλα 4, 49132 Κέρκυρα, τηλέφωνα: 2661080760-1.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τμήματος
Σωτηρία – Σοφία Αρωνιάδα