Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ 407/80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο διδάσκων που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του ακόλουθου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Τουρισμού, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

• «Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά και Αγγλικά»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων πρέπει να αποσταλούν απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή και στο e-mail της Γραμματείας Τμήματος Τουρισμού: dtour ionio gr

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, Π. Αρμένη Βράιλα 4, 49132 Κέρκυρα, τηλέφωνα: 2661080760-1.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τμήματος
Σωτηρία – Σοφία Αρωνιάδα

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 407