ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Ι. για το χρονικό διάστημα 11.05.2020 έως 31.05.2020

Επισυνάπτεται, για την ενημέρωση σας, εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως 31.05.2020.

ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ