ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Σύμφωνα με απόφαση της από 27/11/2019 3ης Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Τουρισμού, οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση του μαθήματος «Αγγλική Γλώσσα I», με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Οι φοιτητές του Α΄ εξαμήνου μπορούν να προσκομίσουν το πτυχίο τους (πρωτότυπο μόνο για επίδειξη και απλή φωτοτυπία για επίδοση) στη Γραμματεία του Τμήματος, καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας της.

Επισυνάπτεται το αρχείο με τους τίτλους των αγγλικών πιστοποιητικών που χορηγούν απαλλαγή από τα μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.