Παναγιώτης Μανωλιτζάς

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Παναγιώτης Μανωλιτζάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρισμού (Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρήσεων. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στο τομέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων με χρήση τεχνικών προσομοίωσης και Πολυκριτήριας Ανάλυσης. Σπούδασε Διοικητική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Δημόσιο Μάνατζμεντ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτης Μανωλιτζάς

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  1. Manolitzas, P., Zopounidis, C., Talias, M., Grigoroudis, E., & Matsatsinis, N. (2020). Intedisciplinary Perceptions on Operations Management and Service Evaluation. USA: IGI GLOBAL. [doi: 4018/978-1-7998-5442-5]
  2. Glaveli, N., Manolitzas, P. & Grigoroudis, E. (2020). Developing strategies to increase the possibility of being selected as a “regular” independent community pharmacy: An application of MUlticriteria Satisfaction Analysis. Journal of Pharmacy Practice and Research, xx(xx). (Accepted for Publication)
  3. Mylonas, N., Manolitzas, P. & Grigoroudis, E. (2020). Data on Creative Industries Ventures’ Performance Influenced by Four Networking Types: Designing Strategies for a Sample of Female Entrepreneurs with the Use of Multiple Criteria Analysis. Data, 5 (1).
  1. Manolitzas, P., Grigoroudis, E., Christodoulou, J. & Matsatsinis, N. (2020). S-MEDUTA: Combining Balanced Scorecard with simulation and MCDA techniques for the evaluation of the strategic performance of an Emergency Department. Genedis 2018-Advances in Experimental Medicine and Biology,  1194, 1-22.
  1. Lavranos, C., Manolitzas, P., Kostagiolas, P., & Grigoroudis, E. (2020). Studying Musical Creativity for managing music library services. Library Management, 41 (8/9).
  2. Manolitzas, P., Grigoroudis, E., Matsatsinis, N. & Spyridakos, A. (2019). Sim-Uta: Evaluating Reorganization Scenarios in a Healthcare Organization. International Journal of Decision Support Systems 4 (1), 72-92.
  3. Glaveli, N., Grigoroudis, E., & Manolitzas, P. (2019). Practical application of MSQ and MUSA methodology in determining critical job satisfaction factors of a summer destination luxury resort. Tourism Management, 74, 426-437.
  4. Kostagiolas, P., Lavranos, C. & Manolitzas, P. (2019). Survey data for measuring musical creativity and the impact of information. Data, 4 (2).
  5. Manolitzas, P., Kostagiolas, P., Grigoroudis, E., Intas, G. & Stergiannis, P. (2018). Data on Patients’ Satisfaction from an Emergency Department: Developing Strategies with the Multiplecriteria Satisfaction Analysis. Data in Brief, 21, 956-961.
  6. Manolitzas, P. & Stylianou, N. (2018). Modelling Waiting Times in an Emergency Department in Greece during the economic crisis. Journal of Health Management, 20 (4), 475-485.