Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (webmail): webmail.ionio.gr

Ηλεκτρονική Καρτέλα Φοιτητή (gramweb). Δηλώσεις Μαθημάτων- Βαθμολογίες: https://dias.ionio.gr/

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Γραμματείας

Open eClass: opencourses.ionio.gr (Οδηγίες)

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ιονίου Πανεπιστημίου: library.ionio.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου: dasta.ionio.gr/internship/

Τμήμα Δικτύων Ιονίου Πανεπιστημίου (για τεχνικά θέματα-προβλήματα): noc@ionio.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: academicid.minedu.gov.gr

Διαχείριση συγγραμμάτων – Εύδοξος: eudoxus.gr

Ενιαία Βάση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης – Άτλας: atlas.grnet.gr