Έρευνα για Τουρισμό και Covid-19

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου διεξάγει έρευνα με τίτλο Ανταπόκριση των ελληνικών Ξενοδοχειακών Μονάδων στις νέες συνθήκες του COVID-19. Η έρευνα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. 

Στόχος του ερωτηματολογίου της έρευνας είναι η αποτύπωση του βαθμού ανταπόκρισης των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στον διευθυντή της ξενοδοχειακής μονάδας ή σε αρμόδιο στέλεχος της ανώτατης διοίκησης και η αναμενόμενη  διάρκεια συμπλήρωσης αυτού είναι 15-20 λεπτά.

Για να δείτε το ερωτηματολόγιο και να συμμετέχετε στην έρευνα, παρακαλούμε πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι ανώνυμες και εξυπηρετούν την ανάγκη εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα μπορείτε να απευθυνθείτε στο email tourism.survey@ionio.gr τοποθετώντας ως θέμα (subject) τη φράση [ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ COVID-19].